Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima


Prava manjina jedno je od najaktualnijih ali i najkontroverznijih pitanja suvremenog međunarodnog prava, a također je i od velikog pravno-političkog značenja za Republiku Hrvatsku. Poštovanje ljudskih prava, posebice prava manjina, pokazuje u kojoj je mjeri neka država suvremena i demokratska članica međunarodne zajednice. Sustavnom i detaljnom analizom u petogodišnjem bi razdoblju sudionici projekta analizirali sve ustave svijeta i nacionalna zakonodavstva europskih država po pitanju (zaštite) prava manjina. Polazna osnova znanstveno-istraživačkog rada jesu svi relevantni međunarodno-pravni standardi, instituti, vodiči i norme. Posebna će se pozornost posvetiti djelovanju općih i regionalnih međunarodnih organizacija, primjerice Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi i Europske Unije. Projekt Zaštita prava manjina u suvremenom međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima sustavnim će pristupom analizirati i zaštitu i promicanje prava manjina u Republici Hrvatskoj, koja su i službeno proglašena prioritetnim područjima opće zaštite ljudskih prava u Nacionalnom programu Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2005. – 2008. godine. Stečene spoznaje i znanja dobivena radom na ovom projektu, između ostalog, omogućila bi u dogledno vrijeme i formiranje posebnog instituta za proučavanje prava manjina pri Fakultetu – prvog takve vrste u Republici Hrvatskoj. Cilj je ovoga projekta, između ostalog, osposobiti njegove aktivne sudionike za davanje mišljenja i stručnih analiza pripadnicima nacionalnih manjina, studentima, stručnoj javnosti i drugim zainteresiranim osobama u Republici Hrvatskoj u vezi s pravima i slobodama manjina. U konačnici, rad na ovom projektu omogućit će i objavljivanje dviju planiranih znanstvenih monografija na temu zaštite prava manjina o čemu do sada u Republici Hrvatskoj ne postoji sveobuhvatan znanstveno-istraživački rad, što se osobito odnosi na nepostojanje komparativnoga i multidisciplinarnoga pristupa ovom problemu. Prva monografija obuhvaćala bi norme međunarodnog prava i sustavni pregled ustavnih odredaba svih država svijeta, s posebnim osvrtom na nacionalna zakonodavstva Europe po pitanju zaštite prava manjina. Druga planirana monografija u središtu pozornosti imala bi zaštitu prava manjina u Republici Hrvatskoj.

Ocjena kvalitete rada i rezultata: znanstvena produktivnost projekta odgovara glavnim trendovima u društvenim znanostima. Bitno se povećao broj radova pisanih u suautorstvu i međunarodnih publikacija. Prikupljeni su rezultati dokumentirani kako slijedi: autorske knjige (četiri), uredničke knjige (četiri), poglavlja u knjizi (33), znanstveni radovi u drugim časopisima (23), ostali radovi u drugim časopisima (šest), radovi u postupku objavljivanja (dva), znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnim recenzijama (dva), radovi u zbornicima skupova bez recenzije (jedan), sažetci u zbornicima skupova (četiri), neobjavljena sudjelovanja na skupovima (osam), disertacije (pet), magistarski radovi (jedan) i druge vrste radova (dva). Radovi su objavljivani u publikacijama indeksiranim u referentnim međunarodnim bibliografskim bazama (npr. Web of Science, Thomson ISI, EBSCO itd.). Posebno valja istaknuti uredničku knjigu na engleskom jeziku i s međunarodnom recenzijom Contemporary Legal and Economic Issues koja je prerasla u periodičnu publikaciju indeksiranu u međunarodnim bazama podataka. Članovi projekta aktivno su sudjelovali u uvođenju novih kolegija na svim razinama integriranog i poslijediplomskog studija Fakulteta i drugih sastavnica Sveučilišta. Primjerice, na Fakultetu su uvedeni ovi kolegiji: Međunarodna zaštita ljudskih prava, Međunarodna zaštita manjina, Pravo Vijeća Europe, Međunarodno gospodarstvo i tržište rada, a kolegiji Uvod u ljudska prava uspješno je uveden i na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nadalje, nastavnici na ovom projektu angažirani su i na poslijediplomskoj doktorskoj razini obrazovanja (primjerice, na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera – Europski studiji, Kulturologija i Komunikologija). Projekt je sustavno razvijao rad mladih znanstvenika ponajprije njihovim osposobljavanjem za znanstveno-istraživački rad. Znanstveni novaci svladali su interdisciplinarnost istraživanja i razvili stručnost u domeni znanstvene djelatnosti. Posebice bismo istaknuli Zbornik studentskih radova Međunarodnopravnog modula Pravnog fakulteta Osijek I. u kojem su studenti objavili radove vezane uz ljudska prava i zaštitu prava manjina i domorodačkih naroda. Uz službenu mrežnu stranicu Katedre za međunarodno pravo (http://mira.pravos.hr) na kojoj se kontinuirano objavljuju informacije o projektu, međunarodnopravnim temama, uključujući i zaštitu prava manjina i ljudskih prava općenito, izrađena je nova mrežna stranica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava (http://ljudska-prava.pravos.hr/). Aktivno se surađivalo s inozemnim vanjskim suradnicima koji su se uključivali kao recenzenti radova, sumentori i sl. Članovi projekta održali su pozvana predavanja na inozemnim fakultetima i visokim školama te sudjelovali u ERASMUS programu. Istraživački kapacitet projekta osnažen je pozvanim sudjelovanjem članova projekta u realizaciji međunarodnih projekata u okviru EU Hungary-Croatia IPA Cross-border Cooperation. Za kraj, jedna je od najvažnijih aktivnosti u okviru navedenoga projekta pokretanje Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava. Studij se pokazao veoma uspješnim, u prvi naraštaj upisano je 30 studenata (2012. godine), a u drugi naraštaj 16 studenata (2013. godine). Na studiju se predaje 18 atraktivnih i iznimno važnih predmeta o ljudskim pravima i pravima manjina koji su dostupni na stranicama http://ljudska-prava.pravos.hr/pages/predmeti.php/, a predavači su, uz istraživače s projekta i druge profesore Fakulteta, i profesori s drugih fakulteta i drugih sveučilišta iz zemlje i inozemstva. Također na studiju predaje i niz vrhunskih gostujućih predavača i stručnjaka za ljudska prava. Korak je to prema budućem doktorskom studiju o ljudskim pravima koji, bez obzira na završetak rada na projektu, planiramo pokrenuti tijekom 2015. godine. Time bi se dobila ozbiljna, zahtjevna i ambiciozna vertikala obrazovanja o ljudskim pravima na našem Fakultetu, jedinstvena u Republici Hrvatskoj: međunarodno pravo na trećoj godini studija, Međunarodnopravni modul na petoj godini studija (tri predmeta isključivo vezana uz zaštitu ljudskih prava, odnosno manjine i domorodačke narode), Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava i, u konačnici, doktorski studij na temu ljudskih prava.