Pravnici lingvisti - cjeloživotno obrazovanje


Katedra stranih jezika

Katedra stranih jezika Pravnoga fakulteta u Osijeku od 2012/2013. godine organizira i provodi Program cjeloživotnog obrazovanja za pravnike-lingviste. Program je namijenjen diplomiranim pravnicma i apsolventima prava i svrha mu je usavršiti njihova znanja i prijevodne vještine u okviru engleskoga i njemačkoga jezika pravne struke te im omogućiti stjecanje osnovnih znanja i vještina komunikacije na francuskom jeziku, i na taj način osnažiti njihovu konkurentnost na tržištu rada kako Hrvatske, tako i Europske Unije.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvorila se potreba za novim profilom djelatnika koji će se moći zaposliti u institucijama EU. Riječ je poglavito o pravnicima lingvistima, zatim prevoditeljima i drugim službenicima s izvrsnim znanjem stranih jezika.  U medijima i na internet-stranicama Europske komisije navodi se potreba za zapošljavanjem djelatnika iz Hrvatske, odnosno pravnih i jezičnih stručnjaka koji dobro vladaju hrvatskim jezikom. Uvjeti koje Europska komisija postavlja za zapošljavanje hrvatskih pravnika lingvista u EU su diploma jednoga od pravnih fakulteta  u Republici Hrvatskoj, dobro poznavanje prava i institucija EU, izvrsno znanje hrvatskoga jezika i vrlo dobro poznavanje barem dva službena jezika Europske unije, poglavito engleskoga, njemačkoga i francuskoga.

Kako i dalje postoji potreba za ovim zanimanjima, ali i zbog činjenice da je poznavanje stranih jezika za pravnike jedna od najvažnijih kompetencija pravnika koja osnažuje njihovu konkurentnost na tržištu rada u Hrvatskoj i na području cijele Europske unije, na Pravnom fakultetu u Osijeku nastavljamo s provedbom Programa stručnoga usavršavanja za pravnike lingviste.

Program je organiziran u sklopu koncepta cjeloživotnog obrazovanja, traje jedan semestar, a provode ga profesori stranih jezika, hrvatskoga jezika i Europskog prava. Ciljnu skupinu polaznika čine diplomirani pravnici ili apsolventi prava koji dobro vladaju engleskim i njemačkim jezikom, a koji žele aplicirati za mjesto pravnika lingvista, javnih službenika ili administratora u institucijama EU, ali i u tvrtkama u Republici Hrvatskoj koje su orijentirane na izvoz ili međunarodne poslovne kontakte. Predviđena školarina za 120 sati nastave na bazi 20 polaznika bez PDV-a iznosi 3.690,00 kn. Polaznici će na kraju dobiti certifikat o završenom programu edukacije s popisom obrazovnih sadržaja i postignutih ECTS bodova.

Ovim programom edukacije, koji je odobrio Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i koji je izrađen uz konzultacije s pravnicima-lingvistima iz Vijeća EU te na temelju iskustava provedbe sličnoga programa na Pravnom fakultetu u Zagrebu, polaznici će steći uvid u problematiku pravnoga prevođenja i redakture pravnih tekstova, kao i znanja i vještine potrebne za prevođenje pravnih tekstova na hrvatski jezik te utvrditi i ažurirati stečena znanja o pravu i institucijama EU.

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Vrijeme održavanja: veljača 2018. – travanj 2018. (petkom popodne i subotom prije podne po rasporedu koji će biti objavljen naknadno)

Početak programa: veljača 2018.

Voditeljica programa: doc. dr. sc. Ljubica Kordić

Školarina: 3690,00 kn, plativo u 3 rate

Rok za prijave: Prijave u elektronskoj verziji mogu se slati do 29. siječnja 2018. na adresu:  kljubica@pravos.hr ili poštom na adresu:

Pravni fakultet
(Program edukacije pravnika-lingvista)
Radićeva 13
31 000 Osijek

Potrebna dokumentacija:
- CV-Europass,
- fotokopija diplome ili prijepis ocjena,
- potvrde o znanju stranih jezika,
- OBRAZAC ZA PRIJAVU 2017./2018.