Vijesti


Katedra upravnog prava


 

UPRAVNO PRAVO predavanje *22.11.2017.

Datum objave: 21.11.2017.


Diplomski studij,III.godina izvanredni studenti

Obavještavaju se izvanredni studenti treće godine diplomskog studija da se u SRIJEDU, 22.11.2017. neće održati predavanje iz predmeta UPRAVNO PRAVO zbog službene spriječenosti predmetnog profesora.

Pravo UP i vršenja JO- USTAVNO-UPRAVNI MODUL 1.12.2017.

Datum objave: 21.11.2017.


Diplomski studij, V.godina

Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti polaznici Ustavno-upravnog modula da se vezano za predmet PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI jave profesoru Ljubanoviću u PETAK, 1.12.2017. u 11:00sati (kabinet br.13/17).

KONZULTACIJE dr.sc. Ana Đanić Čeko

Datum objave: 18.09.2017.


akademska godina 2017./2018.

Obavještavaju se studenti da dr. sc. Ana Đanić Čeko neće održavati konzultacije u akademskog godini 2017./2108. te se za sve potrebne informacije i upite obrate prof. Borisu Ljubanoviću, predstojniku Katedre i demonstratoru Petru Grguru (Petar_Grgur@hotmail.com).

Za seminare iz predmeta UPRAVNO PRAVO, UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO i UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO javiti se u novoj akademskoj godini kolegicama doc. dr. sc. Katarini Knol Radoja i doc. dr. sc. Pauli Porreti-Katedra građansko procesnog prava.

Za seminar iz predmeta EUROPEIZACIJA HRVATSKE UPRAVE javiti se profesoru Ljubanoviću u terminima ispitnih rokova, a za predaju radova i indeksa radi upisa ocjena demonstratoru Grguru.

NOVI ZAKONI-ispitni rokovi

Datum objave: 04.09.2017.


Diplomski studij (III. godina), Stručni upravni studij (I. godina)

Obavještavaju se studenti da će se od nove akademske godine 2017./2018. na ispitnim rokovima primjenjivati novi zakoni, osobito Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17) i Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, br. 74/14, 69/17).

DANI EUROPE

Datum objave: 06.05.2017.


9. svibnja 2017., 10:30h, zgrada Campusa

Katedra upravnog prava poziva sve zainteresirane studente na predavanje, 9.svibnja 2017. u 10:30h (dvorana br.2/Campus) koje ce u povodu obilježavanja Dani Europe (8.-11.5.2017.) održati Dinko Pešić na temu:" Pravni instrumenti u rješavanju slučajeva Zelenog telefona".

Sve detalnje informacije vezano za program održavanja Dani Europe dostupne su na web stranici Pravnog fakulteta i pamfletima (letcima) na zgradama Pravnog fakulteta Osijek.

RASPORED IZLAGANJA-Državna uprava i posebni upravni postupci

Datum objave: 20.04.2017.


Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave, II. godina

 24. travnja 2017.

 1. Sanja Đurašević, Matea Jagodanović, Ana Kovačević -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Maja Grba, Blaženka Alerić, Anica Ivanović- Zakon o pravu na pristup informacijama
 3. Viktorija Bartolić, Kristina Horvat, Doroteja Kašnik - Zakon o državnim službenicima
 4. Martina Rumbočić, Domagoj Žunabović- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 8. svibnja 2017.

 1. Snježana Kvesić, Snježana Nimac, Robert Horvat- Zakon o gradnji
 2. Mirela Lalić, Margareta Pezer, Hrvoje Samaržija- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 3. Maja Trubić, Renata Rođak- Zakon o zemljišnim knjigama
 4. Stjepan Crnov, Tomislav Marčić- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 5. Željko Ćavar, Sanja Maljak- Zakon o obrtu

 15. svibnja 2017.

 1. Antonija Markanović, Nikolina Brekalo- Zakon o socijalnoj skrbi
 2. Josipa Knežević, Marina Ćosić- Obiteljski zakon
 3. Stella Antolović, Izabela Tadijan, Mateja Spajić-Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 4. Tamara Vidaković, Zlatko Oršolić, Slaven Krstanović- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 5. Anja Krunić Šimunović, Mateja Crnjac- Zakon o ustanovama

 22. svibnja 2017.

 1. Raić Sunčica, Danijel Babić-Zakon o putnim ispravama
 2. Ines Štefanac, Tea Papić- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
 3. Žarko Gaćeša Almir Džihanić, Marko Viro- Zakon o strancima
 4. Lidija Horvat, Sanja Stipić- Zakon o oružju
 5. Marko Falamić, Monika Šverer- Zakon o prebivalištu

 29. svibnja 2017.

 1. Katarina Pudić, Nikola Hrupački- Opći porezni zakon
 2. Ivana Bačić, Ljiljana Vukomanović- Zakon o carinskoj službi
 3. Patricija Kligl, Ana Novotni- Ovršni zakon
 4. Marina Kvolik, Martina Ban- Zakon o zaštiti osobnih podataka
 5. Dubravka Ivić, Tanja Čeč- Zakon o poštanskim uslugama

 5. lipnja 2017.

 1. Sanja Kosanović, Helena Marić- Zakon o hrvatskom državljanstvu
 2. Maja Mareš, Gordana Šmalc- Prekršajni zakon
 3. Željka Medić, Snježana Grdović- Zakon o obrani
 4. Lucija Bačar, Ivona Grahovac- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 5. Branimir Šurlec, Sanja Kulić- Zakon o policiji

12. lipnja 2017.

 1. Puškarić Marina, Popijač Dolores- Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 2. Marina Barić, Boris Bajrak- Zakon o komunalnom gospodarstvu
 3. Iva Lovrić, Đurđica Jušta- Zakon o javnoj nabavi
 4. Ivana Đurek, Valerija Pavičić- Zakon o zaštiti potrošača
 5. Tea Papić, Ines Štefanac- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

 19. lipnja 2017.

 1. Kristina Vukojević, Josip Kurilj- Zakon o mirovinskom osiguranju
 2. Sandra Janković, Edina Kralj- Zakon o lokalnim porezima
 3. Nataša Ljubičić, Jasna Kraljić- Zakon o porezu na promet nekretnina
 4. Maja Mikić, Magdalena Sente- Zakon o patentu
 5. Nataša Martinčević, Zrinka Stuburić-Zakon o osobnoj iskaznici

 26. lipnja 2017.

 1. Bodrožić, Nikolina, Ana Kamenko, Antonija Lasić- Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
 2. Patricija Zebić, Ivana Matić- Zakon o udrugama

 

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek predstavila seminaristima (UPP) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode

Datum objave: 08.03.2017.


Stručni upravni studij, II. godina SEMINARISTI UPP

U utorak 7 ožujka 2017. u 11:15 sati u dvorani br. 2/Campus gospodin Dinko Pešić ispred Udruge za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek predstavio je seminaristima iz predmeta Upravno postupovno pravo (Stručni upravni studij, II. godina, redoviti studenti) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode, Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima, kako bi se aktivno uključili u projektne aktivnosti vezane za rješavanje konkretnih primjera i problema u praksi, budući da je partner navednog projekta i Pravni fakultet Osijek.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje Zelene pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

 

 

 

 

Interkatedarski susret

Datum objave: 08.02.2017.


Katedre upravnog prava

U organizaciji Katedre upravnog prava Pravnog fakulteta Osijeka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 17. ožujka 2016. održan je Interkatedarski susret Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu na temu: Pojednostavljenje upravnih postupaka i reforma Zakona o općem upravnom postupku.

 

TERENSKA NASTAVA-VISOKI UPRAVNI SUD RH *27. siječnja 2017.

Datum objave: 28.01.2017.


seminaristi UPRAVNO PRAVO

Seminaristi treće godine Integriranog sveučilišnog diplomskog studija Pravnog fakulteta Osijek posjetili su u petak, 27. siječnja 2017. Visoki upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu (najviši sud unutar upravno-sudskog sustava) radi održavanja terenske nastave iz predmeta UPRAVNO PRAVO, u organizaciji voditeljice seminarske nastave dr. sc. Ane Đanić Čeko, poslijedoktorandice Katedre upravnog prava.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić primio je studente, zajedno s tajnikom suda gospodinom Dujamom te zamjenicom predsjednika suda sutkinjom gospođom Sanjom Otočan i sutkinjom gospođom Blanšom Turić. Studente je pozdravio predsjednik Galić te je ukratko izložio organizaciju i funkcioniranju suda, pitanja povezana s reformom pravosuđa, donošenja i stupanja na snagu novoga Zakona o upravnim sporovima 2012.,  izmjenama i dopunama navednog zakona te određenim otvorenim pitanjima i problemima s kojima se susreću u praksi. Istaknuo je postojeću suradnju članova Katedre upravnog prava s Visokim upravnim sudom, kao i  Upravnim sudom u Osijeku te pohvalio po prvi puta ovakav oblik suradnje s Pravnim fakultetom u Osijeku, što je svakako poželjno kako bi se studentima omogućio uvid u spajanje teorijskih s praktičnim znanjima, vještinama i iskustvima.

Nadalje, održano je izlaganje sutkinje Turić vezano za subjektivni upravni spor, koje su studenti uz postavljanje pitanja pratili na pripremljenim konkretnim primjerima podnesaka, rješenja i presuda (od rješenja u upravno postupku, žalbenog postupka, podnošenja tužbe nadležnom Upravnom sudu, donošenje presude u konkretnom predmetu te žalbeni postupak pred VUS-om). Poseban se naglasak stavio na brojne novine u vođenju upravnih sporova i rješavanju od strane prvostupanjskih upravnih sudova RH te su se osobito istaknule promjene nastale kao rezultat novela Zakona o upravnim sporovima.

Sutkinja Otočan izložila je, također na konkretnim primjerima (opći akt, zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta, dnevni red sjednice Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata, odluke VUS-a) objektivni upravni spor kao veliku novinu novoga Zakona o upravnim sporovima. Studenti su tijekom i nakon izlaganja postavljali pitanja.

 

Predavanje predsjednika Visokog upravnog suda Ante Galića

Datum objave: 21.11.2016.


Specijalistički stručni diplomski studij javne uprave-praksa

Obavještavaju se studenti druge godine Specijalističkog studija javne uprave da će se u UTORAK, 22.studenoga 2016. u 17h (dvorana br.2/13) održati predavanje predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske gospodina Ante Galića za obje grupe studenata.