OBAVIJEST STUDENTIMA


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"


6.02.2018

OBAVIJEST STUDENTIMA SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA JAVNE UPRAVE

Studenti koji su ostvarili uvijet za upis u drugu godinu, studija prema Studijskom programu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave  toč. 4.2. pristupit će upisima prema naknadno objavljenom rasporedu.

Student mora postići minimalno 52 ECTS boda te položiti sve seminare i razlikovne ispite ukoliko za iste ima obvezu polaganja.

Student mora podmiriti školarinu za prvu godinu studija u iznosu 11.000,00 kuna do dana upisa u drugu godinu studija.

Školarinu za upis u drugu godinu studija u iznosu od 11.000,00 kuna se može platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata. 

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom  ( plaćanje u banci, pošti, FINI )

Ukoliko poslodavac preuzima obvezu plaćanja školarine potrebno je prije upisa javiti se u službu računovodstva na broj telefona: 224-531.


OBAVIJEST STUDENTIMA SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOS STUDIJA JAVNE UPRAVE  ZA PLAĆANJE ŠKOLARINE
 
Obavještavaju se pristupnici koji su predali prijavu za upis na dvogodišnji studij, studenti koji su ostvarili uvjet za upis u drugu godinu studija i svi ostali pristupnici koji moraju izvršiti obvezu plaćanja školarine pri upisu istu će biti moguće platiti u cijelosti ili na četriri rate općom uplatnicom ( plaćanje u pošti, banci, Fini ) ili POS uređaju prilikom upisa ( kartica Maestro, MasterCard, Visa i obročno plaćanje školarine do 6 rata American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata. 

UPIS U 2. GODINU ZA STUDENTE KOJI SU RANIJE ZAVRŠILI JEDNOGODIŠNJI PROGRAM

Obavještavaju se studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili jednu godinu prema tadašnjem Studijskom programu da se mogu prijaviti na drugu godinu studija.

Svi studenti koji su obranili završni rad, stekli 60 ECTS bodova ( struč. spec. admin. publ. )  te dobili diplomu i dopunske isprave o studiju mogu se prijaviti za upis na drugu godinu studija.

Prijave se primaju do 3. ožujka 2017. godine i mogu se poslati poštom na adresu Pravnoga fakulteta u Osijeku, S. Radića 13 ili na e - maili: buljubasic.maja@pravos.hr.

Molimo Vas da prijavi priložite navedenu dokumentaciju. 

prijava 2.docxprijava 2.docx


(jednogodišnji studij – 60 ECTS)
 
Studenti koji su upisali Specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave u trajanju od jedne godine akademske 2010./2011. i 2011./2012. godine imaju pravo završetka studija do 30. rujna 2015. godine.
Ukoliko student u navedenom roku ne završi studij gubi pravo studiranja na tom studiju.

 (dvogodišnji studij – 120 ECTS)
 
1. UVJETI ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA
Za upis u 2. godinu studija student mora postići minimalno 52 ECTS boda te položiti sve seminare prema Studijskom programu Specijalističkog diplomskog stručnog studija «Javne uprave» (toč. 4.2.).
 
2. DULJINA STUDIRANJA
Studij može trajati najduže za trećinu duže od propisanog trajanja studija odnosno do kraja akademske godine, što bi u konkretnom slučaju bilo 2+1 godina uz plaćenu školarinu u iznosu od 22.000,00 kuna (dvadesetdvijetisuće kuna).
Student ima pravo na završetak studija koji je dvostruko dulji od trajanja studija (šest godina od dana upisa).
Ukoliko student u navedenom roku ne završi studij gubi pravo studiranja na tom studiju.
Školarina koju će student plaćati za nastavak studija (protekle tri godine) izračunavat će se na način da se preostali broj ECTS bodova pomnoži 1 cijenom boda koji iznosi 183,33 kn (stoosamdesettri kune i tridesettri lipe).
 
3. NASTAVAK PREKINUTOG STUDIJA
Ukoliko student ne upiše 2. godinu ili je odslušao obje godine studija može nastaviti studij u roku od tri godine od godine prekida.
Ukoliko je u međuvremenu došlo do promjene Studijskog programa student upisuje studij prema novom programu.
 
4. MIROVANJE GODINE
Studenti koji imaju pravo na mirovanje godine (trudnoća, rođenje djeteta, bolest i sl.) dužni su mirovanje najaviti u Studentskoj referadi predajom potrebne dokumentacije (nalazi specijalista i zamolba) i to u trenutku nastanka razloga za mirovanje.
Zamolbe za mirovanje koje nisu podnešene u navedenom roku neće se razmatrati.
 
5. AKADEMSKA GODINA
Studenti studij upisuju u ožujku tekuće akademske godine i obvezni su pri upisu u drugi i četvrti semestar upisati novu akademsku godinu kako bi mogli putem Studomata prijavljivati ispite.
 
Studenti su obvezni prijaviti završni rad samo iz predmeta koji su upisali, odslušali i položili.